Bereikbaarheid:

24 uur - 7 dagen

+31 (0)6 228 901 61

voor al uw vragen

Koepoortwal 17

6981 BA Doesburg

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. DSJ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dental Service Jansen, gevestigd te Doesburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51771144;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DSJ een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en DSJ.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, diensten en leveringen door DSJ aan haar opdrachtgever.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DSJ, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DSJ en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Prijzen en offertes

3.1 Alle genoemde prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders is aangegeven.
3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DSJ opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop DSJ haar aanbieding baseert.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is DSJ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht DSJ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van DSJ binden DSJ niet.
3.8 De genoemde prijzen zijn exclusief btw, vrachtkosten, in- en uitvoerheffingen e.d.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen DSJ en haar opdrachtgever komt pas tot stand hetzij door schriftelijke of elektronische bevestiging door DSJ van de door haar opdrachtgever verstrekte order, hetzij doordat DSJ een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de order.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 DSJ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DSJ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan DSJ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DSJ ter beschikking worden gesteld. 6.2 Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.3 De opdrachtgever is gehouden DSJ onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het DSJ onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.5 De opdrachtgever is verplicht het door DSJ geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart DSJ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.7 Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de bestelling van de producten gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

Artikel 7 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

7.1 De opdrachtgever dient DSJ op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is, waardoor DSJ haar werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan DSJ verschuldigd.
7.2 DSJ zal bij het uitvoeren van onderhoudsen/of reparatiewerkzaamheden waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
7.3 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
7.4 De kosten die door DSJ worden gemaakt om een product te repareren komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de reparatie onder de garantie valt.
7.5 Indien de opdrachtgever een afspraak met DSJ voor reparatie of onderhoud wenst te verzetten, dient de klant dit uiterlijk 2 werkdagen voor het overeengekomen tijdstip aan DSJ kenbaar te maken en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.
7.6 Indien tijdens de onderhoudsbeurt blijkt dat een onderdeel van het product vervangen dient te worden, dan zal DSJ de opdrachtgever hiervan in kennis stellen. De prijs van het vervangende onderdeel wordt apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DSJ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal DSJ de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 Prijswijziging

9.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij is bedongen dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.
9.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10 Annulering

10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht DSJ alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden.
10.2 Indien DSJ producten heeft geleverd en bij de levering blijkt dat de opdrachtgever een verkeerde bestelling heeft geplaatst, dan dient de opdrachtgever DSJ hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Nadat de opdrachtgever toestemming daarvoor van DSJ heeft ontvangen, is het de opdrachtgever toegestaan om deze producten terug te sturen. In een dergelijk geval bedragen de annuleringskosten 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per geval. Bestelt de opdrachtgever direct daarna de juiste producten, dan worden niet de annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering of tussentijdse beëindiging.

Artikel 11 Levering

11.1 De leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
11.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan DSJ slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
11.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van DSJ ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.4 De opdrachtgever is verplicht het geleverde product in ontvangst te nemen. Blijft de opdrachtgever hiermede in gebreke, dan wordt het product voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
11.5 Voor de levering en de eventuele montage van het product wordt met de opdrachtgever een afspraak gemaakt.
11.6 De locatie waar het product geleverd en/of gemonteerd dient te worden, moet goed bereikbaar zijn.
11.7 De vervoerskosten worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
11.8 DSJ is gerechtigd montage- of installatiekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Garantie

13.1 DSJ garandeert de deugdelijkheid en het goed functioneren van het geleverde product voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de feitelijke levering van het product, met dien verstande dat DSJ de deugdelijkheid en het goed functioneren van de bewegende (onder)delen van de producten garandeert voor de duur van 3 maanden, tenzij artikel 13.2 van toepassing is. De garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van ondeugdelijke producten/onderdelen door DSJ. De garantie heeft geen betrekking op verbruiksmaterialen, zoals lampjes, bestanddelen van rubber e.d.
13.2 Indien de producten afkomstig zijn van een leverancier van DSJ, dan strekt de garantie niet verder dan de garantie die een leverancier op de producten of onderdelen geeft.
13.3 Indien schade of gebreken aan een product zijn ontstaan door: a. onoordeelkundig gebruik; b. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; c. wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever of door onprofessionele derden; d. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, dan kan de opdrachtgever geen beroep doen op de garantie.
13.4 Indien de opdrachtgever een beroep wenst te doen op deze garantiebepaling, dan dient dit door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch te geschieden, binnen 8 dagen na constatering van het gebrek of de tekortkoming.
13.5 DSJ is gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DSJ heeft voldaan.

Artikel 14 Betaling

14.1 De opdrachtgever dient de van DSJ ontvangen facturen te betalen binnen 15 dagen na de factuurdatum.
14.2 DSJ heeft het recht om de bestelling in gedeeltes te leveren en ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.
14.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever, na door DSJ ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DSJ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Betalingen strekken eerst ter voldoening van de openstaande rente en incasso- en procedurekosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van DSJ, totdat alle vorderingen die DSJ op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.3 De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DSJ te bewaren.
15.4 De opdrachtgever is verplicht de zaken, zolang ze nog eigendom van DSJ zijn, op eigen kosten te verzekeren tegen brand, diefstal, storm- en waterschade enzovoorts en als een goed huisvader te beheren. Van beschadiging of tenietgaan van de zaken dienst DSJ alsmede de verzekeraar terstond in kennis te worden gesteld. Op eerste verzoek van DSJ verbindt de opdrachtgever zich om dan zijn eventuele vordering op zijn verzekeraar voor en zodanig gedeelte te cederen aan DSJ als correspondeert met de factuurwaarde van de bij verzekerde schade betrokken zaken door DSJ geleverd.
15.5 DSJ is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal DSJ te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van DSJ.

Artikel 16 Klachtenregeling en verjaring

16.1 De opdrachtgever dient bij de levering de producten direct te controleren en zichtbare gebreken aan de producten binnen 8 dagen na de levering schriftelijk of elektronisch aan DSJ kenbaar te maken. Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Indien de opdrachtgever het product verwerkt, bewerkt of gebruikt heeft, dan wordt geacht dat de opdrachtgever het product heeft aanvaard en is het niet meer mogelijk om een klacht in te dienen.
16.2 Klachten kunnen gemeld worden bij: Dental Service Jansen Koepoortwal 17 6981 BA Doesburg e-mail: info@dentalservicejansen.nl tel: 06-22890161
16.3 Indien het verhelpen van het gebrek niet meer mogelijk of zinvol is, zal DSJ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
16.4 Het is de opdrachtgever enkel toegestaan een geleverd product terug te sturen indien DSJ daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven. Aanvaarding door DSJ van een teruggestuurd product impliceert nimmer dat DSJ de reden voor het terugsturen accepteert.
16.5 Alle aanspraken jegens DSJ die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij DSJ zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 DSJ kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
17.2 DSJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DSJ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3 DSJ is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
17.4 DSJ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de opdrachtgever niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
17.5 In geen geval is DSJ aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.6 Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door DSJ geleverde product, sluit DSJ iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
17.7 DSJ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.8 Indien DSJ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DSJ beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DSJ gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DSJ beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DSJ of haar ondergeschikten.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding

18.1 DSJ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
18.2 Voorts is DSJ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 DSJ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst DSJ omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 DSJ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DSJ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DSJ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van DSJ liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan DSJ door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van DSJ of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van DSJ of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
19.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.3 Voor zover DSJ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DSJ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door DSJ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 21 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 22 Monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23 Slotbepalingen

23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.3 Op elke overeenkomst tussen DSJ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DSJ worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.
23.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.