Bereikbaarheid:

24 uur - 7 dagen

+31 (0)6 228 901 61

voor al uw vragen

Koepoortwal 17

6981 BA Doesburg

Privacy Verklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dental Service Jansen verwerkt van haar klanten.

Indien u klant bent of wordt van Dental Service Jansen, of om andere reden persoonsgegevens aan Dental Service Jansen verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

Dental Service Jansen heeft in het kader van de AVG een aanspreekpunt voor gegevensbescherming. Het aanspreekpunt voor gegevensbescherming is bereikbaar via telefoonnummer: 06-22890161 of via mail: info@dentalservicejansen.nl

Gegevens van klanten

Dental Service Jansen verzamelt alleen gegevens van klanten in het kader van het uitoefenen van haar taken. De volgende gegevens worden door Dental Service Jansen vastgelegd:

  • naam praktijk/bedrijf
  • contactpersonen praktijk/bedrijf
  • adres praktijk/bedrijf
  • telefoonnummer praktijk/bedrijf
  • emailadres praktijk/bedrijf
  • bankrekeningnummer praktijk/bedrijf.

We gebruiken de door u verstrekte (bovengenoemde) gegevens voor:

  • het onderhouden van contact m.b.t. het maken, herinneren of annuleren van afspraken
  • het afhandelen van vragen, offerteaanvragen of bestellingen
  • het informeren van wijzigingen in onze diensten en/of producten
  • het verzenden van facturen.

Uitwisseling van gegevens

Dental Service Jansen zal geen gegevens van klanten uitwisselen met derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor een wettelijk grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld met de Belastingdienst).

Bewaren van gegevens

Dental Service Jansen bewaart gegevens van haar klanten minimaal 7 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u en voor Dental Service Jansen. Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd.

Inzage en controle van gegevens

Klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken en te verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat klanten een aanvraag kunnen indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens Dental Service Jansen verwerkt. Klanten kunnen een verzoek tot inzien, corrigeren, aanvullen, beperken, verwijderen en ontvangen van gegevens indienen bij Dental Service Jansen via mail: info@dentalservicejansen.nl

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van deze privacyverklaring kunnen gemeld worden bij Dental Service Jansen via mail: info@dentalservicejansen.nl Dental Service Jansen wil haar klanten wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment gewijzigd worden. De actuele privacyverklaring kunt u altijd op de website van Dental Service Jansen (www.dentalservicejansen.nl) bekijken.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 juli 2018.